Back

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei și domeniile sale de aplicare a activității de cercetare

Suntem mândri de realizările echipei IFIN-HH si de întreg portofoliul de servicii dezvoltate in ultima perioada de timp pentru atingerea obiectivului sau de activitate – cercetarea ştiinţifică în domeniul fizicii şi ingineriei nucleare. Astfel, activitatea de bază a IFIN – HH constă în cercetare fundamentală, aplicativă şi dezvoltare tehnologică în domeniul de interes naţional al fizicii şi ingineriei nucleare, precum şi în domenii conexe, după cum urmează:

I. Cercetare fundamentală:

a) fizică teoretică;

b) fizică atomică şi nucleară;

c) fizica particulelor elementare;

d) fizica ştiinţelor vieţii şi a mediului înconjurător;

e) alte domenii conexe inter şi multidisciplinare, incluzând: fizica matematică, computaţională şi informaţională, astrofizica nucleară, fizica stării condensate şi a materialelor, radiochimie şi interacţia radiaţiei cu materia etc.;

II. Cercetare aplicativă:

a) investigarea prin metode nucleare a structurilor vii şi a materialelor;

b) investigarea de noi posibilităţi privind transmutaţia radionuclizilor din deşeuri;

c) metode noi de detectare, identificare şi măsurare a radiaţiilor nucleare;

d) ingineria medicinei nucleare;

e) dozimetria radiaţiilor nucleare;

f) securitatea nucleară;

g) radioecologia;

h) alte domenii conexe;

III.Dezvoltare tehnologică:

a) detectori avansaţi de radiaţii şi electronică asociată;

b) metode, instrumentaţie şi echipamente dozimetrice radiometrice şi de analiză destinate industriei, centralelor nuclearoelectrice, domeniilor biomedicale, activităţilor de control (detectare de droguri, de armament, de explozivi etc.) şi de radioprotecţie, geologiei, arheologiei, hidrologiei, tribologiei etc.;

c) tehnologii de iradiere şi defectoscopie cu radiaţii gama, neutroni şi particule încărcate, pentru industrie, medicină, agricultură, industrie alimentară etc.;

d) realizarea, construcţia, punerea în funcţiune, operarea, întreţinerea, exploatarea şi dezafectarea de echipamente, instalaţii, obiective nucleare şi radiologice;

e) expertize, analize şi servicii specifice domeniului nuclear;

f) radiofarmaceutice, compuşi marcaţi cu radionuclizi, produse de uz medical, precum şi surse radioactive de uz industrial;

g) metrologia radionuclizilor, radiaţiilor şi încercări în domeniul nuclear;

h) construcţia, operarea şi utilizarea acceleratorilor de particule şi a surselor de ioni şi electroni asociate;

i) supravegherea şi combaterea poluării radioactive a mediului şi a amplasamentelor obiectivelor nucleare;

j)  decontaminarea radioactivă în zonele şi în spaţiile afectate;

k) supravegherea radiometrică, dozimetrică şi metrologică, alarmarea în caz de urgenţe nucleare, precum şi pregătirea şi participarea la intervenţii în caz de accident nuclear;

l) colectarea, expertizarea, tratarea şi depozitarea deşeurilor radioactive de la toate unităţile nucleare din ţară, precum şi a surselor radioactive ieşite din uz;

m) elaborarea liniilor tehnologice şi a tehnologiilor necesare realizării (unicate, serii mici etc.) de obiective şi produse rezultate din activitatea de profil;

n) realizarea de modele experimentale, staţii-pilot şi tehnologii generice cu rol de suport pentru cercetările aplicative viitoare derivând din rezultatele cercetărilor fundamentale şi orientate;

o) activităţi de transfer tehnologic al rezultatelor din domeniul fizicii şi ingineriei nucleare către subunităţi proprii sau, în colaborare, către alţi operatori economici;

p) activităţi de execuţie, în vederea susţinerii şi dezvoltării tehnologice în domeniu prin servicii şi serii de produse, microproducţie sau prin produse unicat, pentru valorificarea rezultatelor cercetării proprii, precum şi pentru expoziţii de profil;

IV. Inovare, de produs şi tehnologică, în domeniul fizicii şi ingineriei nucleare;


În contextul derulării acestor activități, care presupun posibilitatea oferirii de servicii cu caracter unical la nivel național (organism de referință în metrologie și dozimetrie, tratarea de deșeuri radioactive, iradieri tehnologice ș.a.),  IFIN-HH se adresează și deservește următoarelor domenii industriale (conform Clasificării internaționale industriale tip a tuturor ramurilor de activitate economică https://lege5.ro/Gratuit/gezdinzqha/clasificarea-internationala-industriala-tip-a-tuturor-ramurilor-de-activitate-economica-nomenclatura-ramurilor-si-a-claselor-anexa?dp=gm4diobzga2tk):

Ramurile 2-3. Industrii prelucrătoare

20. Industria bunurilor alimentare

 27. Industria hârtiei și fabricarea articolelor din hârtie

28. Tipărirea, editarea și industriile conexe

34. Industria metalurgică de bază

Ramura 4. Construcții

40. Construcții

Ramura 5. Electricitate, gaze, apă și servicii sanitare

51. Electricitate, gaz și abur

52. Apă și servicii sanitare

Ramura 7. Transport, depozitare și comunicații

71. Transport

72. Înmagazinare și depozitare

73. Comunicare

Ramura 8. Servicii

81. Servicii guvernamentale

82. Servicii furnizate publicului sau întreprinderilor

IFIN-HH oferă și servicii pentru următoarele domenii de mare interes societal: arheologie, biologie, mediu/ecologie, medicină/sănătate, radiofarmaceutice, conservarea patrimoniului cultural,  criminalistică, metalurgie, ingineria materialelor si nanomaterialelor, etalonari in domeniul măsurării radiațiilor ionizante ș.a.

Ioan Ursu, Secretar Stiințific

Postează un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

seventeen + 3 =