Back

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ILFOV SUSȚINE INOVAȚIA ȘI VALORILE EUROPENE ÎN EDUCAȚIE

Inspectoratul Școlar Județean Ilfov acordă atenție sporită proiectelor educaționale cu finanțare europeană, cu scopul de a îmbunătăți calitatea serviciilor educaționale și de a consolida dimensiunea europeană în educație. De asemenea, proiectele europene au un rol important în optimizarea învățării limbilor străine și a cooperării transnaționale între școli, promovarea conștiinței interculturale și a inovației în ceea ce privește leadershipul în educație, metodele pedagogice și tehnicile informaționale.

EDUCAȚIE ȘI COMPETENȚE PRIN STAGII DE PRACTICĂ

Inspectoratul Școlar Județean Ilfov a implementat în perioada 2019-decembrie 2023 cinci proiecte cu finanțare europeană, pe Axa prioritară 6 – Educație și competențe. Două dintre acestea („PROFESIONIST – Practică pentru o carieră de succes” Cod SMIS: 132827 și „STAGIAR 2020 – Stagii de practică transdisciplinare dedicate elevilor” Cod SMIS: 132828) s-au implementat în perioada august 2020 – noiembrie 2022 și au vizat creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar nonuniversitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv prin stagii de practică pentru elevi. Grupul țintă a fost reprezentat de elevi din 5 unități de învățământ tehnologic din județul Ilfov, din localitățile Brănești, Buftea și Dragomirești-Vale, care provin din regiuni mai puțin dezvoltate, respectiv din județele limitrofe, dar care au fost înmatriculați în școli din județul Ilfov.

EDUCAȚIE PRIN PROGRAMUL A DOUA ȘANSĂ

Prin alte trei proiecte cu finanțare europeană („Educația, o șansă continuă”  –  ID: 133158,  „Din nou la școală”  –  ID: 136044 și  „A doua șansă pentru educație” – ID 136066) care urmează să se încheie în această lună, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov a furnizat programul A Doua Șansă în 18 unități de învățământ din 15 localități ilfovene, asigurând accesul a peste 1000 de beneficiari din județ. Astfel, au fost selectați în proiecte:

 • tineri care au părăsit timpuriu școala, cu vârsta cuprinsă între 12-16 ani și care au depășit cu cel puțin patru ani vârsta corespunzătoare clasei neabsolvite;
 • tineri care au un loc de muncă, cu vârsta cuprinsă între 16-24 ani, dar care nu au absolvit învățământul obligatoriu;
 • adulți cu vârsta între 25-64 ani care nu au absolvit învățământul obligatoriu.

Sprijinul în vederea întoarcerii la școală și finalizării cursurilor prin programul A Doua Șansă a tinerilor sau adulților care au abandonat școala, a constat și în acordarea unor subvenții (în valoare de până la 1.500 de lei/fiecare nivel de studiu finalizat), respectiv sprijin material (rechizite, pachete igienico-sanitare) și servicii de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vieții.

De asemenea, din grupul țintă a făcut parte și un număr de peste 400 de persoane din categoria personalului preuniversitar (didactic și didactic auxiliar) care a beneficiat de programe de formare continuă în domeniile: prevenirea abandonului școlar, ADS- consiliere și orientare în carieră, respectiv formator/instructor preparator formare.

EDUCAŢIE NONFORMALA ÎN SISTEM OUTDOOR

Un alt proiect al inspectoratului care urmează să se finalizeze în luna decembrie 2023 este „PRO INGENIO-Practici educative și învățare interactivă pentru stimularea gândirii elevilor”,Cod SMIS 154259, Componenta 1: Educaţie nonformala în sistem outdoor. Proiectul a vizat dezvoltarea educaţiei nonformale în sistem outdoor în cadrul școlilor din Dascălu și Crețești-Vidra, atât din punct de vedere al activităților cu elevii, cât și al formării cadrelor didactice. Scopul proiectului  a constat în  identificarea nevoilor elevilor pentru o mai bună adaptare a procesului de învăţare, accelerarea procesului de incluziune a persoanelor vizate de activităţile specifice, precum și creșterea calităţii vieții prin educație. Astfel, elevi aparținând grupurilor vulnerabile și-au dezvoltat competențe, atitudini, aptitudini și abilităţi complexe. De asemenea, personalul didactic și-a îmbunătățit competențele în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și ale unei școli incluzive. 

Principalele arii de intervenție prin proiect au fost:

 • dezvoltarea unui centru integrat de educație nonformală în sistem outdoor și a unor măsuri integrate de prevenție, cu rol de îmbunătățire și creștere a participării elevilor la învăţământul primar și secundar;
 • formarea personalului didactic din cele două unități de învățământ prin  „Programul de perfecționare profesională specializată în domeniul organizării și furnizării educaţiei nonformale în sistem outdoor a personalului didactic și de sprijin din învăţământul preuniversitar”;
 • implementarea „Programului inovativ de educație nonformală în sistem outdoor” cu implicarea unui număr de 350 de copii provenind din cele două școli partenere în proiect, ce prezinta risc de părăsire timpurie a școlii. Copiii înscriși în proiect au beneficiat, prin programul inovativ de activități educaționale orientate spre dezvoltarea abilităților vocaționale prin intermediul atelierelor și al cercurilor tematice, activități socio-educaționale de dezvoltare cognitivă, a abilităților logice, deprinderi de limbaj și de raționare, alături de activități educaționale de grup în aer liber cu rol în dezvoltarea spiritului de echipă, a comunicării, a spiritului civic și a relaționării cu comunitatea.

ISJ ILFOV – INSTITUȚIE CE DEȚINE DOUĂ ACREDITĂRI ERASMUS

Inspectoratul Școlar Județean Ilfov implementează două proiecte de acreditare Erasmus în domeniile Educație școlară (2021-2027) și Formare profesională VET (2022 – 2027).

Acreditarea Erasmus 2020-1-RO01-KA120-SCH-095531 în domeniul Educației școlare facilitează organizarea și funcționarea unui consorțiu format din 16 școli primar-gimnaziale, cu scopul de abilitare a profesorilor cu metode inovative de predare și consolidarea capacității managementului școlilor din județul Ilfov de a se angaja în mobilități Erasmus și de a implementa parteneriate europene de înaltă calitate. De asemenea, proiectul vizează îmbunătățirea competențelor de comunicare într-o limbă străină și de abordare a dialogului intercultural de către elevii și profesorii din școlile participante. În primii doi ani de implementare s-au derulat 58 de mobilități europene în Italia, Spania, Franța, Irlanda, Cehia și Grecia, constând în participarea profesorilor și a directorilor la cursuri de formare în domeniile: 

 • pedagogia secolului XXI
 • soluții de management al clasei pentru profesori: noi metodologii, strategii eficiente de motivare, cooperare și evaluare
 • integrarea creativității și a inovării în predare
 • predarea integrată a limbilor și a culturilor europene
 • instrumente digitale pentru matematică, cu accent pe Geogebra și LaTex
 • parteneriate europene, leadership și management pentru directorii de școli

Cele 58 de mobilități externe cu scop de învățare au reprezentat punctele de reper pentru organizarea unor activități de diseminare și transfer în cadrul cercurilor pedagogice la nivel județean, dar și la nivelul fiecărei unități de învățământ, parte în consorțiul de acreditare. Testimonialele profesorilor participanți indică un grad ridicat de satisfacție în raport cu experiența de învățare, cu formatorii și curricula cursurilor, dar și cu experiența culturală, aspect important vizat de proiectele Erasmus.

Proiectul de acreditare Erasmus Formare profesională – VET,2021-1-RO01-KA120-VET-000047829 este gestionat de un consorțiu coordonat de ISJ Ilfov în parteneriat cu 8 licee din județul Ilfov. Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă creșterea atractivității învățământului VET și crearea unei rețele VET competitive pentru formare profesională, la care își aduc aportul profesorii VET, directorii și agenții economici. Pentru aceasta, s-a avut în vedere dezvoltarea competențelor de specialitate și de predare digitalizată ale profesorilor VET, prin participarea la cursuri de formare și activități de job-shadowing.

În primul an de implementare, s-au organizat 29 de mobilități externe, dintre care 21 au fost activități de job shadowing în Spania și Grecia pentru specialiștii în domeniile: servicii, mecanică și silvicultură. Opt profesori au participat la cursurile: “Noi tendințe în ecologizarea urbană” și “Realitatea virtuală în educație” în Danemarca, respectiv Grecia.

Experiențele de învățare au fost pe deplin apreciate de participanții la mobilități, fiind valorificate ulterior în activitățile practic-aplicative, sporind totodată calitatea parteneriatului liceu-agenți economici.

Rezultatele primului an de implementare a proiectului s-au concretizat în utilizarea unor abordări noi în predarea disciplinelor de specialitate și în organizarea stagiilor de practică pentru elevii VET în acord cu standardele europene. În continuare, se va urmări eficientizarea parteneriatelor de practică între licee și agenți economici și propunerea unui nou și atractiv curriculum la decizia liceelor.

Un aspect important în implementarea proiectelor de acreditare Erasmus îl constituie atenția acordată standardelor Erasmus: incluziune și diversitate, sustenabilitate, digitalizare și participare activă în rețeaua organizațiilor Erasmus. Aceste valori au reprezentat repere pentru o abordare integrată a atât a educației, în general și totodată a învățământului profesional și tehnic, sporind calitatea formării continue a profesorilor și performanțele elevilor.

Privind în ansamblu, proiectele educaționale cu finanțare europeană implementate de ISJ Ilfov au contribuit la promovarea unui leadership educațional adaptat provocărilor societății actuale în context european și la utilizarea unor practici incluzive cu scopul prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a școlii și creșterii participării școlare a elevilor. De asemenea, s-a evidențiat creșterea atractivității, calității și relevanței învățământului profesional și tehnic din județul Ilfov. Toate acestea s-au realizat ca urmare a dezvoltării unei politici eficiente în domeniul formării continue a resurselor umane, orientate spre domenii de impact și spre provocări ale societății europene în continuă schimbare.

Prof. dr. Cristina PETRE-GHIȚĂ,

Inspector Școlar General Adjunct

Prof. dr. Daniela BARBU,

Inspector școlar pentru proiecte educaționale

Postează un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

1 × 3 =