Back

PNCDI III

Principiile PNCDI III

(1)Principiile de bază ale constituirii şi implementării PNCDI III, ale mecanismelor specifice de monitorizare, evaluare şi realocare a fondurilor sunt următoarele:

a) asigurarea anuală a resurselor publice, conform planificării multianuale;

 b) antrenarea investiţiilor în activităţi de cercetare-dezvoltare din partea sectorului privat;

c) respectarea domeniilor prioritare specificate în Strategia naţională pentru cercetare, dezvoltare şi inovare 2015-2020 (SNCDI 2020);

d) consolidarea domeniilor de cercetare în care România are rezultate vizibile; e)predictibilitatea cadrului de reglementare;

f) sustenabilitatea investiţiei în resursa umană; g)transparenţa şi accesibilitatea informaţiei; h)evaluarea independentă, în interesul public.

(2)Principiile operaţionale ale PNCDI III sunt:

 a) după obiective, planul este structurat pe programe şi subprograme;

 b) instrumentele de finanţare şi tipurile de proiecte se proiectează în funcţie de grupurile-ţintă şi de tipurile de activităţi;

 c) pentru competiţii separate, conducătorul de program elaborează un pachet de informaţii dedicat, pe care îl supune dezbaterii publice, prin publicare pe pagina de internet proprie, cu cel puţin o lună înainte de lansarea competiţiei şi care, după dezbatere, se aprobă de conducătorul autorităţii de stat pentru cercetaredezvoltare;

 d) alocarea fondurilor pe programe pe baza modelului investiţional, prin aplicarea rezultatelor monitorizării şi evaluării;

e) limitarea la cel mult 5% din bugetul planului a sumelor alocate pentru conducerea programelor din cadrul PNCDI III;

f) evaluarea independentă, periodică, a planului naţional, a programelor şi instrumentelor, conform calendarului general;

 g) evaluarea ex-ante a propunerilor de proiecte, folosindu-i în procesul de evaluare pe cei mai competenţi cercetători la nivel internaţional în tema propunerii, cu evitarea strictă a conflictelor de interese;

 h) evaluarea periodică şi evaluarea ex-post a proiectelor finanţate prin contracte de finanţare; i)respectarea drepturilor de proprietate intelectuală ale participanţilor la competiţii;

 j) maximizarea efectului investiţiei publice prin ajustarea PNCDI III şi a politicilor de cercetare în conformitate cu rezultatele evaluărilor periodice ale PNCDI III, respectiv ale evaluării intermediare; k)publicarea, în rezumat, a principalelor informaţii referitoare la propunerile de proiecte acceptate la finanţare;

l) obligarea, prin contract, a autorilor lucrărilor finanţate prin PNCDI III de a afişa pe pagina electronică rezumatele publicaţiilor rezultate din cercetări finanţate integral sau în parte din fonduri publice, într-un interval de maximum 1 an de la publicare.

Obiectivele PNCDI III

Obiectivele generale ale PNCDI III sunt:

 a) creşterea competitivităţii economiei româneşti prin inovare;

 b) creşterea contribuţiei româneşti la progresul cunoaşterii;

c) creşterea rolului ştiinţei în societate.

(2) Obiectivele specifice ale PNCDI III sunt:

a) transformarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare în subsistem socioeconomic cu performanţe şi impact la nivelul mediei europene;

b) asigurarea masei critice de cercetători din sistem; c)stimularea activităţilor CDI în sectorul privat şi susţinerea procesului de specializare inteligentă în economie; d)creşterea nivelului şi a eficienţei finanţării publice;

 e) modernizarea administraţiei cercetării; f)creşterea capacităţii administraţiei centrale din domeniul cercetării, dezvoltării şi inovării.

Domeniile prioritare ale PNCDI III

PNCDI III susţine domeniile prioritare identificate în cadrul SNCDI 2020: domenii prioritare de specializare inteligentă şi domenii de prioritate publică; cercetarea fundamentală este considerată activitate orizontală, prioritară pentru orice domeniu.

(2)Domeniile prioritare de specializare inteligentă sunt domenii în care se anticipează interes mai mare al investiţiilor în cercetarea ştiinţifică din partea industriei:

a) bioeconomie;

 b) tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu şi securitate;

 c) energie, mediu şi schimbări climatice;

d) eco-nanotehnologii şi materiale avansate.

3.Domenii de prioritate publică sunt domenii care corespund atribuţiilor generale ale statului şi care necesită o susţinere substanţială din partea acestuia:

a) sănătate;

 b) patrimoniu şi identitate culturală;

c) tehnologii noi şi emergente.

Info utile aici

Postează un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

10 + 18 =